CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMA www.cegvezetoknek.hu/forum.html

CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMA INGYENES INFÓI

ÖNELLENŐRZÉS 2018 - NAV

2018. január 1-jétől lehetőség nyílt arra, hogy az adózók bejelentsék önellenőrzési szándékukat.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 54-55. §-ai alapján, ha az adózó az adóhatóság ellenőrzésének megkezdését megelőzően feltárja, hogy az adóalapját, az adót, a költségvetési támogatást nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, vagy bevallása számítási hiba vagy más elírás miatt az adó, költségvetési támogatás alapja, összege tekintetében hibás, az érintett adómegállapítási időszak és adónem megjelölésével még az önellenőrzési nyomtatvány benyújtását megelőzően bejelentheti, hogy önellenőrzést kíván végezni.

Az előzetes bejelentésnek elsősorban abból a szempontból van jelentősége, hogy az állami adó- és vámhatóság a bejelentéstől számított tizenöt napig a bejelentés szerinti adómegállapítási időszak és adónem tekintetében adóellenőrzést nem indíthat az adózónál.

A bejelentés nem feltétele az önellenőrzésnek, tehát önellenőrzés abban az esetben is végezhető, ha azt nem előzte meg az önellenőrzési szándék bejelentése.

Amennyiben a bejelentést követően elmarad az önellenőrzés benyújtása, a bejelentést tevő adózó emiatt szankcióval nem sújtható.

Fontos hangsúlyozni, hogy amellett, hogy önellenőrzésre továbbra is korlátlan alkalommal lehetőség van, az önellenőrzési szándék vonatkozásában ugyanazon adómegállapítási időszak és adónem tekintetében – az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül – csak egyszer tehető bejelentés.

Az önellenőrzési szándékot a 18ONELLB jelű nyomtatvány benyújtásával lehetséges bejelenteni, mely nyomtatvány kitöltő-ellenőrző programja és a hozzá tartozó útmutató letölthető a NAV Internetes honlapjáról. NAV

 

Kis István üzleti tanácsadás - Cégtulajdonosok, cégvezetők fóruma

KFT. ALAPÍTÁS - KFT. TAGOK VAGYONI HOZZÁJÁRULÁSA

A tagok törzsbetétei különböző mértékűek lehetnek, az egyes törzsbetétek mértéke nem lehet kevesebb százezer forintnál.
A törzsbetétnek - a számviteli törvény felhatalmazása alapján devizában történő könyvvezetést alkalmazó társaság kivételével - forintban kifejezettnek és tízezerrel maradék nélkül oszthatónak kell lennie.

Az egyes tagok nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk értékét maguk állapítják meg és azt a tagok fogadják el. Ha a tagok a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékének megállapításánál tudomásuk ellenére a szolgáltatáskori értéket meghaladó értékkel fogadták el, az ebből fakadó károkért a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljesítővel egyetemlegesen felelnek a társasággal szemben a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint.

Ha a társasági szerződés úgy rendelkezik, hogy a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig valamelyik tag a pénzbetétének felénél kisebb összeget köteles befizetni, vagy a társasági szerződés a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatására a társaság nyilvántartásba vételétől számított egy évnél hosszabb határidőt állapít meg, a társaság mindaddig nem fizethet osztalékot a tagoknak, amíg a ki nem fizetett és a tagok törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tagok által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a tagok a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig kötelesek helytállni a társaság tartozásaiért.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társasági szerződésben szabályozott időben és módon kell a társaság rendelkezésére bocsátani. Ha alapításkor a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke eléri vagy meghaladja a törzstőke felét, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társaság alapításakor nem bocsátották teljes egészében a társaság rendelkezésére, a fennmaradó nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társasági szerződésben meghatározott időpontig kell szolgáltatni. A társasági szerződésnek a nyilvántartásba vételtől számított három évnél hosszabb határidőt megállapító rendelkezése - a három évet meghaladó részében - semmis.

A társaság tagjai kötelesek a pénzbeli vagyoni hozzájárulást befizetni és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást rendelkezésre bocsátani. A társasági tagok nem mentesíthetők a befizetés alól, és a társasággal szemben beszámításnak sincs helye. A társaság fennállása alatt a tag az általa teljesített vagyoni hozzájárulást a társaságtól nem követelheti vissza.

 

Kis István üzleti tanácsadás - Cégtulajdonosok, cégvezetők fóruma

SAJÁT TULAJDONÚ JÁRMŰ - költségelszámolás

A korábbi szabályozás alapján a járművekkel kapcsolatos költségelszámolás szabályait mind az önálló tevékenységet végző magánszemélyek, mind az egyéni vállalkozók csak a saját tulajdonukban lévő, vagy az általuk zárt végű lízingbe vett járműre alkalmazhatták.
Az Szja törvény saját tulajdonúnak tekintette a házastárs tulajdonában lévő vagy az általa zárt végű lízingbe vett járművet is. Továbbá a magánszemély, ha a kifizető által fizetett költségtérítés összegéből kiküldetési rendelvény alapján kívánt a személygépkocsi használatára tekintettel igazolás nélkül költséget elszámolni, azt is csak a saját tulajdonában lévő személygépkocsival összefüggésben tehette meg.

2018-tól az előzőekben említett mindhárom esetben a saját jármű fogalma a házastárson kívüli egyéb hozzátartozó tulajdonát képező járműre is kiterjed.

Saját tulajdonú jármű igazolása

A magánszemélynek a saját tulajdonú gépjármű tulajdonjogát 2018. január 1-től nem a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás befizetését igazoló szelvénnyel , hanem a közlekedési igazgatósági hatóság által kiadott törzskönyvvel, a törzskönyv visszavonása esetén a közlekedési hatóság által kiadott igazolással kell igazolnia.

 

Kis István üzleti tanácsadó - Cégtulajdonosok, cégvezetők fóruma

Hozzászólás Facebook oldalamon.

ELSŐ NYELVVIZSGA TÁMOGATÁSA

AZ ELSŐ SIKERES NYELVVIZSGA ÉS AZ ELSŐ EMELT SZINTŰ IDEGEN NYELVBŐL TETT ÉRETTSÉGI VIZSGA DÍJÁHOZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

LETÖLTÉS A CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMBAN: www.cegvezetoknek.hu/forum.html

 

Kis István üzleti tanácsadó - Cégtulajdonosok, cégvezetők fóruma

CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMA - MILLIÓK BELTAGNAK, KÜLTAGNAK, KFT. TAGNAK, CÉGVEZETŐNEK

TÁPPÉNZ ÖSSZEGE 2018 – 100 % TÁPPÉNZ

A táppénz mértéke a biztosításban töltött időtől, illetve az esetleges kórházi ápolástól függően a napi átlagkereset 60 %-a, illetve 50%-a, a táppénz egy napra eső összege maximumának figyelembe vételével.

A táppénz napi maximuma nem haladhatja meg a minimálbér kétszeresének harmincad részét. Vagyis ebben az esetben a táppénz napi összege 2018-ban legfeljebb 9180 forint.

Ugyanakkor a napi összeg ettől sokkal több is lehet!
Részletek:
www.cegvezetoknek.hu/tappenz.html

 

Kis István üzleti tanácsadó - Cégtulajdonosok, cégvezetők fóruma

ELSŐ NYELVVIZSGA INGYENESSÉGE

2018-tól adómentesnek minősül az első sikeres nyelvvizsga és az emelt szintű, idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjának jogszabály alapján visszatérített összege.

Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű, idegen nyelvből tett érettségi vizsga támogatásáról és ingyenessé tételéről szóló 1516/2017. (VIII. 14.) Korm. határozatban foglaltak értelmében 2018. január 1-jétől azoknak a 35. életévüket be nem töltött magánszemélyeknek térítik meg utólag a nyelvvizsga díját, akik egyes meghatározott idegen nyelvekből (pl. angol, arab, finn, francia, héber, holland, japán, kínai, német, olasz, orosz, portugál, spanyol, továbbá a nemzetiségek által használt nyelvek valamelyikéből – bolgár, horvát, lengyel stb. -, valamint latin nyelvből) első sikeres komplex középfokú (B2) nyelvvizsgát vagy azzal egyenértékű emelt szintű idegen nyelvű érettségi vizsgát, illetőleg komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsgát szereznek.

A visszatérítés összege az adott érvre érvényes minimálbér 25 százalékának megfelelő összeghatár, azaz 2018-ban legfeljebb 34 500 forint.

 

Kis István üzleti tanácsadó - Cégtulajdonosok, cégvezetők fóruma

CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMA - MILLIÓK BELTAGNAK, KÜLTAGNAK, KFT. TAGNAK, CÉGVEZETŐNEK

ADÓELŐLEG NYILATKOZAT ALKALMAZÁS (ANYA)

Az alkalmazás egy olyan program, amely segítséget nyújt a magánszemélyek részére a családi kedvezmény, az első házasok kedvezménye és a személyi kedvezmény évközi igénybevételéhez szükséges adóelőleg-nyilatkozat elkészítéséhez.

Az alkalmazás segítségével elkészített nyilatkozatok kinyomtathatók, letölthetők.

http://www.nav.gov.hu/anya

 

Kis István üzleti tanácsadó - Cégtulajdonosok, cégvezetők fóruma

CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMA - MILLIÓK BELTAGNAK, KÜLTAGNAK, KFT. TAGNAK, CÉGVEZETŐNEK

DIÁKHITEL MUNKÁLTATÓI ÁTVÁLLALÁSA

Az Szja tv. 1. számú melléklet 7. pont 7.38. pontja értelmében a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet alapján adómentesnek minősül:

b) a hallgatói hitelszerződés alapján fennálló tartozás törlesztéséhez a munkavállaló számára kifizetett juttatás, a munkaviszony fennállásának időtartama alatt a munkavállalót terhelő előírt kötelező diákhitel törlesztő részlet erejéig, de havonta legfeljebb a minimálbér 20 százalékáig (2018-ban 27. 600 forintig) terjedő összegig.

Kis István üzleti tanácsadó - Cégtulajdonosok, cégvezetők fóruma

CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMA - MILLIÓK BELTAGNAK, KÜLTAGNAK, KFT. TAGNAK, CÉGVEZETŐNEK

Cégtulajdonosok cégvezetők fóruma